Kvalitet & miljö

I över 30 år har Almondy bakat oemotståndligt goda desserter. Under åren har vi vuxit kraftigt som företag, med en ständigt uttalad ambition att ligga i framkant med vårt kvalitetsarbete. Ständiga förbättringar är det begrepp som bäst beskriver hur vi arbetar, vilket gäller alla områden och samtliga avdelningar på företaget.

Kvalitet

Almondys uppgift är att utveckla, baka, marknadsföra och sälja en smakupplevelse, en produkt som ger kundvärde – helt enkelt en dessert så som kunden verkligen vill ha den. Vår målsättning är att uppfylla alla de krav och förväntningar som vår omgivning kan ha på oss och att hålla högsta kvalitet från råvara till färdig dessert. Målet är uppfyllt när kunden kommer tillbaka.

Säkra tårtor
Det viktigaste för oss (förutom att baka väldigt goda desserter) är att baka produkter som är helt och hållet säkra för våra konsumenter. I enlighet med EUs krav arbetar vi förebyggande enligt HACCP – principen (Hazard Analysis and Critical Control Points), en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar risker i hela processen från råvara till färdig dessert. För den som är allergisk kan vissa ämnen i maten utgöra en hälsorisk. Vi lägger mycket stor vikt vid dessa riskbedömningar. Läs mer under Allergiinformation.

Kvalitetscertifieringar
För att ytterligare höja vårt kvalitetsarbete har vi valt att certifiera oss mot standarder för livsmedelssäkerhet. Sedan 2002 är vi certifierade i enlighet med BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet och sedan 2009 även för IFS International Food Standard. Flertalet internationella kunder utför dessutom egna revisioner.

Etik

I vår verksamhet har vi tydliga riktlinjer för hur vi på Almondy ska förhålla oss till varandra och vår omgivning. Dessa baseras på våra interna policyer, såsom etik- och miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy, jämställdhetspolicy samt policy för våra underleverantörer.

Vårt arbete inom detta område har uppmärksammats på flera håll. Vi har bland annat erhållit Arbetsmiljödiplom från Livsmedelsarbetareförbundet, vi är medlemmar i Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) och vi har genomgått en revision i enlighet med SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit). De områden som revideras är Arbetsmiljö, Hälsa & Säkerhet, Affärsetik och Yttre miljö.

Miljö

Vår miljöpåverkan är idag ringa, men vi strävar ständigt efter att förbättra oss. Vi följer givetvis de krav som ställs av miljölagstiftningen och som regleras av kommun och myndigheter. Utöver detta strävar vi ständigt efter minskat svinn i vår bageriprocess och vi använder inget onödigt förpackningsmaterial till våra tårtor.

 ALMONDY BJUDER IN TILL SAMRÅD

 

BAKGRUND

Almondy är ett svenskt bageri som sedan 1982 bakar och säljer mandelbaserade tårtor och kladdkakor. På grund av en ökad efterfrågan och en förväntad tillväxtökning planerar Almondy att utöka framställningen till att på sikt kunna producera 18 200 ton/år i sin fabrik på Röd 2:48 i Torslanda, Göteborgs Stad.

Planerad verksamhet är tillståndspliktig enligt miljöbalkens 9 kapitel. Eftersom Almondy hanterar både ägg och mjölkprodukter samt vegetabiliska råvaror i sin produktion avser Almondy söka tillstånd i enlighet med 5 kap. 13 § miljöprövningsförordningen och verksamhetskod 15.141.

 

KOMMANDE ANSÖKAN

Almondy vill med detta brev inbjuda till skriftligt samråd enligt miljöbalkens 6 kap.

Information om verksamheten finns i ett samrådsunderlag som kan hämtas från Almondys hemsida, www.almondy.com/sv/konsument/kvalitet-miljo (Samrådsunderlaget kan ni ladda ner här). Alternativt kan ett utskrivet exemplar beställas från kontaktpersonen nedan.

Samrådet genomförs med myndigheter och enskilda som kan bli särskilt berörda, dels för att behandla frågan om verksamheten innebär en betydande miljöpåverkan, dels för att i ett tidigt skede samla in kunskap.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram inför ansökan om nytt tillstånd. MKB:s omfattning beror på om verksamheten bedöms innebära en betydande miljöpåverkans eller inte. MKB tillsammans med ansökan lämnas sedan in till miljöprövningsdelegationen.

 

BEDÖMD MILJÖPÅVERKAN

Verksamheten är idag lokaliserad i ett område avsett för industri och kommer fortsatt bedrivas i den befintliga fabriken. Närmaste bebyggelse är andra verksamheter, vilka inte bedöms beröras av den utökade verksamheten.

Närmsta bostad ligger cirka 200 meter från Almondys fabrik och bedöms inte få några konsekvenser med avseende på buller eller lukt från verksamheten. Den planerade verksamheten bedöms inte heller påverka det närliggande Natura 2000-området Torsviken eftersom väg 155 ligger mellan fabriken och området.

Utsläppsnivå till avlopp planeras hållas likt dagens nivåer och innebär ingen ytterligare påverkan för Gryaab eller recipienten. I och med planerad verksamhet kommer transporter till och från fastigheten att öka, majoriteten kommer ske dagtid, men en viss ökning kommer ske kvällstid. Användandet av kemikalier kommer öka något, men inte i proportion till den ökade produktionen. För avfall kommer mängden av vissa fraktioner öka, men till exempel matsvinn kommer minska på grund av ett aktivt arbete med detta.

Sammantaget bedöms verksamhetens omfattning och utformning vid maxproduktion inte föranleda en betydande miljöpåverkan i enlighet med 10 § miljöbedömningsförordningen.

 

VÄLKOMMEN ATT LÄMNA SYNPUNKTER

Skriftliga samrådsyttranden lämnas på e-post eller brev senast 15 juni 2020 till

emelie.gustafsson@tyrens.se alternativt

Emelie Gustafsson, Tyréns AB, Lilla Badhusgatan 2,

411 21 Göteborg

 

För frågor om verksamheten kontakta Anna Jörhov, kvalitetsspecialist Almondy

031 - 728 20 69

anna.jorhov@almondy.se